Regulamin csfshop.pl

 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze http://csfshop.pl zwaną domeną internetową , który określa warunki świadczenia Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę za pośrednictwem witryny http://csfshop.pl/ na rzecz klienta .
 2. Klient to podmiot, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
 3. Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sprzedawca :CSFshop.pl Wólka Abramowicka 33, 20-388 Lublin NIP: 9462678190 REGON: 369365767 , jest to usługodawca oraz właściciel sklepu .
 5. Sklep to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny CSFshop.pl dostępnej w sieci Internet pod adresem url CSFshop.pl   Sklep świadczy na rzecz Klientów usługi sprzedaży części samochodowych oraz skrzyń biegów 
 6. Usługa Elektroniczna to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu CSFshop.pl   w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 7. Koszyk to funkcja  Sklepu CSFshop.pl   umożliwiającą kompletowanie zamówień Produktów przez Klienta. Dodanie Produktu do listy Produktów objętych zamówieniem następuje poprzez użycie przycisku „Do koszyka”, znajdującego się przy Produkcie w obszarze strony internetowej Sklepu. W naszym przypadku na menu głównym 
 8. Sprzedaż to świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usługa sprzedaży Produktów bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
 9. Umowa to umowa o świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usługi Elektronicznej sklepu CSFshop.pl .
 10. Dane Kontaktowe Sprzedawcy to dane Sprzedawcy, przy użyci nich klient może skontaktować  się z właścicielem  . dane znajdują się pod linkiem http://csfshop.pl/index.php/kontakt/
 11. Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
 12. Rejestracja to utworzenie Konta Klienta przez Klienta, przy użyciu formularza rejestracyjnego Sklepu znajdującego się na jego stronie internetowej.
 13. Produkt to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.
 14. Dostarczenie todoręczenie Produktów Klientowi na wskazane przez niego miejsce przeznaczenia, za pośrednictwem Przewoźnika InPost lub innego usługodawcy .
 15. Przewoźnik to będący przewoźnikiem podmiot wykonujący czynności Dostarczania Produktów we współpracy ze Sprzedawcą.
 16. Zewnętrzny System Płatności – to system płatności internetowych, którym posługuje się Sprzedawca. Csfshop posiadam usługę przelewy24 .

Zamówienie : 
 W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty http://csfshop.pl/ wzoru oraz ilości sztuk poprzez „dodanie” ich do koszyka poprzez klik ,,dodaj do. koszyka,,.
 Wszystkie ceny podawane są w złotych i zawierają podatek . Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia (i jego potwierdzenia) i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen wyrobów 
 Do momentu zatwierdzenia wyboru zamówionych produktów przyciskiem „Złóż zamówienie”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu.
 Po wybraniu produktów przed dokonaniem zamówienia Klient zobowiązany jest do podania swoich danych teleadresowych, metody dostawy oraz sposobu płatności.
 Do zamówienia mogą zostać doliczone koszty przesyłki, które zostają określone w trakcie składania zamówienia.
 Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie”) stanowi ofertę Klienta do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. W przypadku Klientów niezarejestrowanych do złożenia zamówienia konieczne jest uprzednie zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja.
http://csfshop.pl/ akceptuje następujące formy płatności: przelew bankowy oraz płatność przelewy24. A także opcje wysyłki paczkomatami InPost 
 Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem informację o jego przyjęciu, co stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.
 W przypadku płatności w formie przelewu na konto bankowe, środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy csfshop.pl. w ciągu 8 dni od dnia potwierdzenia jego zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie zostaje anulowane. O anulowaniu zamówienia Klient zostanie poinformowany poprzez adres e-mail który wpisał w zamówienie 
 Realizacja zamówienia rozpoczyna się w następnym dniu pracującym od zaksięgowania na rachunku bankowym http://csfshop.pl/ wpłaty dotyczącej zamówienia.
http://csfshop.pl/  zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. w których brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail. Dane te są niezbędne do potwierdzenia zamówienia. Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. http://csfshop.pl/zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane dane są tego rodzaju, że oceniając sprawę rozsądnie można w sposób uzasadniony przyjąć, że dane są nieprawdziwe lub zostały podane dla dowcipu, jak również w przypadku, gdy podane dane są na tyle niekompletne lub nieprzejrzyste , że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji http://csfshop.pl/ podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
Do każdego zamówienia http://csfshop.pl/  wystawia paragon lub faktura vat marżaParagon / faktura wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta
Koszty dostawy są dla klienta znane. Widnieją przy zamówieniu końcowym. Koszt zamówienia to kurier 19,99 oraz paczkomaty 15,99. każdy klient po przekroczeniu 250 zł na naszym sklepie ma darmową wysyłkę towaru  

Postanowienia ostateczne .

1 Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd w miejscowości Lublin
2 Do umowy sprzedaży produktów części do auta w csfshop.pl stosuje się prawo państwa polskiego. Umowa zawierana jest w języku PL.
3 Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych naszej firmy. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na nasze potrzeby i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
4 Administrator csfshop.pl zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu w szczególnie uzasadnionych wypadkach, m.in.:

a) w celu dostosowania ich do powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b) w celu wyeliminowania ewentualnych postanowień, mogących naruszać interesy Klientów,
c) w związku ze zmianą lub rozszerzeniem oferty świadczonych przez csfshop.pl usług i towarów,
d) w związku ze zmianą profilu działalności gospodarczej.
5 Zmiany, o których mowa w ust. 4 nie wiążą Klientów, którzy zgłosili zamówienie przed wprowadzeniem zmian w poniższych warunkach, chyba że zmiany wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. O każdej zmianie regulaminu Klient zostanie powiadomiony na adres e-mailowy, wskazany przy składaniu zamówienia.
6 W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Www..pl poinformuje o tym niezwłocznie Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www powiadomienie wysłane na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Klient (dotyczy klientów zarejestrowanych) musi zaakceptować zmiany jeżeli chce nadal korzystać z usług Www..
7 Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej csfshop.pl zwanym sklepem online sprzedający produkty 
8 W razie zmian lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sąd, któregokolwiek z postanowień niniejszego
9 W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Shopping Cart